Bảng xế.p hạ.ng Premier League sẽ trô.ng như. thế. nà.o nế.u khô.ng có. VAR mù.a nà.y


Bê.n ngoà.i phâ.n đoạ.n, những cuộ.c tranh luậ.n bấ.t tậ.n về. luậ.t bó.ng ném và. rấ.t nhiề.u ngư.ờ.i hâ.m mộ. hiệ.n đang thự.c hiệ.n những cử chỉ vuô.ng lớ.n trê.n khá.n đà.i. VAR đã chắ.c chắ.n đế.n Premier League và. đã thố.ng trị. cuộ.c trò. chuyệ.n kể từ. đó..

Đố.i vớ.i tấ.t cả cá.c cuộ.c tranh luậ.n về. lợ.i í.ch của nó. hoặ.c liệ.u nó. có. đư.ợ.c sử dụ.ng đú.ng cá.ch hay khô.ng, câ.u hỏi vẫn là.: nế.u khô.ng có. nó., có. gì. khá.c khô.ng?

Theo mộ.t nghiê.n cứ.u từ. betexpert, câ.u trả lờ.i là. có.. Mặ.c dù. khô.ng nhiề.u.

Brendan Rodgers có. thể già.nh đư.ợ.c những lờ.i khen ngợ.i lớ.n cho cá.ch anh biế.n Leicester City thà.nh mộ.t lự.c lư.ợ.ng tấ.n cô.ng khô.ng thể ngă.n cản, như.ng họ. đã cảm ơ.n VAR vì. ba điểm mù.a nà.y. Khô.ng có. nó., họ. vẫn nằ.m trong top bố.n, như.ng bố.n điểm so vớ.i Chelsea ở vị. trí. thứ. ba, ngư.ờ.i thự.c sự. sẽ tố.t hơ.n mộ.t điểm nế.u khô.ng có. nó..

KHUYẾN NGHỊ

Southampton và. Crystal Palace cũng đã nhậ.n đư.ợ.c VAR để cảm ơ.n vì. có. thê.m ba điểm, giữ Palace ở nửa trê.n của bảng và. Southampton đứ.ng cuố.i bảng.

Đố.i vớ.i những ngư.ờ.i hay phà.n nà.n nhấ.t, ngư.ờ.i hâ.m mộ. của Wolves sẽ nổi giậ.n khi nhì.n thấ.y bảng sửa đổi. bắ.t đầ.u kế.t hợ.p vớ.i cá.c chuyế.n du lị.ch Europa League của họ. sẽ thấ.y họ. và.o ngà.y 12, chỉ vớ.i hai chiế.n thắ.ng từ. mư.ờ.i mộ.t trậ.n đấ.u.

Tuy nhiê.n, bố.n điểm đã bị. VAR cư.ớ.p mấ.t khỏi họ., và. bố.n điểm đó. sẽ đư.a họ. và.o top sá.u, mộ.t điểm sau Arsenal.

Ngay cả cuộ.c đua danh hiệ.u cũng sẽ gầ.n hơ.n nế.u VAR khô.ng hoạ.t độ.ng. Khoảng cá.ch sá.u điểm giữa Liverpool và. Man City là. khô.ng thể vư.ợ.t qua, như.ng hai điểm bổ sung mà. Thà.nh phố. sẽ có. trong những trư.ờ.ng hợ.p bì.nh thư.ờ.ng sẽ khiế.n ngư.ờ.i của Klopp phải nhì.n qua vai họ..

Sự. khô.n ngoan đư.ợ.c chấ.p nhậ.n luô.n luô.n đư.a ra những quyế.t đị.nh tồ.i tệ. ngay cả khi họ. đi ra khỏi mù.a giải, hoặ.c có. thể đó. chỉ là. những gì. cá.c nhà. quản lý bự.c tứ.c đã nó.i vớ.i bản thâ.n để ngă.n chặ.n họ. mắ.c kẹt và.o những mụ.c tiê.u khô.ng đư.ợ.c phép và. những hì.nh phạ.t mề.m. Ít nhấ.t là. trong mư.ờ.i mộ.t trậ.n đấ.u đầ.u tiê.n, VAR chắ.c chắ.n có. tá.c độ.ng đế.n cá.c vậ.n độ.ng viê.n và. tay đua của giải đấ.u – như.ng mọ.i thứ. sẽ khá.c đi và.o thá.ng 5?

Đâ.y là. bảng Premier League đầ.y đủ nế.u chú.ng ta số.ng trong mộ.t thế. giớ.i khô.ng có. VAR ( vớ.i điểm khá.c biệ.t so vớ.i thế. giớ.i thự.c trong ngoặ.c):

1. Liverpool – 31pts (-)

2. Manchester City – 27pts (+2)

3. Chelsea – 24pts (+1)

4. Leicester City – 20pts (-3)

5. Arsenal – 18pts (+1)

6. Chó. só.i – 17pts (+4)

7. Sheffield United – 17pts (+1)

8. Bournemouth – 15pts (-1)

9. Brighton – 15pts (-)

10. Tâ.y Ham – 15pts (+2)

11. Manchester United – 14pts (+1)

12. Biệ.t thự. Aston – 13pts (+2)

13. Cung điệ.n pha lê. – 12pts (-3)

14. Tottenham Hotspur – 12pts (-1)

15. Burnley – 12pts (-)

16. Everton – 12pts (-1)

17. Newcastle – 12pts (-)

18. Thà.nh phố. Norwich – 7pts (-)

19. Watford – 5pts (-)

20. Southampton – 5pts (-3)

.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*