Bayern – Cuộ.c khủng hoảng mù.a thu dư.ớ.i thờ.i Niko Kovac so sá.nh: Nế.u ngay cả mô.n họ.c yê.u thí.ch cũng trở thà.nh gá.nh nặ.ng


Như. trong mù.a giải đầ.u tiê.n của mì.nh, Niko Kovac phải đố.i mặ.t vớ.i mộ.t cuộ.c khủng hoảng mù.a thu trong nă.m thứ. hai tạ.i Bayern. Là.m thế. nà.o cô. ấ.y thự.c sự. khó. chị.u? SPOX và. Mụ.c tiê.u sử dụ.ng dữ liệ.u từ. Opta để thể hiệ.n sự. tư.ơ.ng đồ.ng và. khá.c biệ.t giữa nă.m 2018 và. 2019.

Vị. trí. thứ. hai tạ.i Bundesliga chỉ sau mộ.t điểm so vớ.i cá.c nhà. lãnh đạ.o Borussia Mönchengladbach, ba điểm Nạ.n nhâ.n từ. ba trậ.n đấ.u tạ.i vò.ng bảng Champions League và. vò.ng 16 Cup DFB trong tú.i: Do mứ.c thấ.p hiệ.n tạ.i của Bayern, hầ.u hế.t cá.c Bundesliga khá.c có. thể sẽ tự. nguyệ.n.

Như.ng chứ.c vô. đị.ch thà.nh cô.ng lạ.i mộ.t lầ.n nữa như.". Và. điề.u đó. tự. xá.c đị.nh trong mù.a giải 2019/20, khi họ. bá.m lấ.y cú. sú.t 7: 2 tạ.i Tottenham Hotspur và. hiệ.p mộ.t trong trậ.n hò.a 1-1 trư.ớ.c RB Leipzig mộ.t lầ.n, là. "Rumpelfußball". Tin xấ.u cho câ.u lạ.c bộ., cho độ.i, như.ng trê.n hế.t là. cho huấ.n luyệ.n viê.n đã đư.ợ.c tí.nh. Bởi vì.: Niko Kovac đã thấ.t bạ.i liê.n quan đế.n cá.c số. liệ.u thố.ng kê., nhó.m của anh ấ.y chố.ng lạ.i cuộ.c khủng hoảng mù.a thu nă.m 2018 để phá.t triển tí.ch cự.c.

So sá.nh 15 trò. chơ.i cạ.nh tranh đầ.u tiê.n của mù.a giải trư.ớ.c vớ.i 15 trò. chơ.i đầ.u tiê.n hiệ.n tạ.i, có. thể nhậ.n thấ.y rằ.ng độ.i có. tỷ lệ. vư.ợ.t qua và. đấ.u tay đô.i gầ.n như. giố.ng hệ.t nhau. Ngoà.i ra, về. mặ.t sở hữu bó.ng, khô.ng có. sự. thay đổi đá.ng kể nà.o có. thể đư.ợ.c quan sá.t.

2018/19

Thể loạ.i

2019/20

87%

Tỷ lệ. chuyề.n

88%

54%

54%

68%

sở hữu bó.ng

67%

Bayern: Phò.ng thủ dễ bị. tổn thư.ơ.ng hơ.n so vớ.i nă.m 2018

Như.ng chắ.c chắ.n rằ.ng rõ rà.ng rằ.ng Kovac là. mô.n họ.c yê.u thí.ch thiê.ng liê.ng cô.ng tá.c phò.ng thủ đã xấ.u đi. Độ.i bó.ng trung bì.nh bắ.n nhiề.u hơ.n mỗi trậ.n so vớ.i mộ.t nă.m trư.ớ.c và. chạ.y – í.t nhấ.t là. ở Bundesliga – trung bì.nh í.t hơ.n mộ.t km mỗi trậ.n. Kế.t quả: bảy bà.n thua và. ba hì.nh phạ.t nợ. nhiề.u hơ.n sau 15 trậ.n trong 2018/19.

2018/19

Thể loạ.i

2019/20

12

Gegentore

19

2

Lỗi trư.ớ.c cá.c mụ.c tiê.u

3

115 (8)

Cá.c cú. đá.nh đư.ợ.c chấ.p thuậ.n (mỗi trậ.n đấ.u)

130 (9)

2

Hì.nh phạ.t

5

115,1 km

Mileage / Game (chỉ Bundesliga)

113,9 km

FC Bayern: Cuộ.c tấ.n cô.ng phụ. thuộ.c nhiề.u hơ.n 2018

Bạ.n có. thể thấ.y số. bà.n thắ.ng ghi đư.ợ.c cao hơ.n (42 trong số. nà.y, 30 trong số. cuố.i cù.ng Nă.m) và. sự. phá.t triển của cá.c cơ. hộ.i tuyệ.t vờ.i (4 thay vì. 3 cho mỗi trò. chơ.i). Chỉ: Việ.c sử dụ.ng cơ. hộ.i là. yế.u hơ.n trong nă.m nay. Độ.i bó.ng chỉ sử dụ.ng 38% cơ. hộ.i lớ.n của họ., trong khi nă.m ngoá.i vẫn là. 52%.

Điề.u đó. cũng giải thí.ch tạ.i sao, ngoạ.i trừ. Robert Lewandowski cao chó.t vó.t (13 bà.n thắ.ng) là. những cầ.u thủ khó. tấ.n cô.ng. Đố.i vớ.i Serge Gnabry và. Philippe Coutinho, có. khoảng hai mụ.c tiê.u giải đấ.u nhiề.u như. đố.i vớ.i hậ.u vệ. Benjamin Pavard để đặ.t.

Mô. hì.nh FCB mà. Dự. kiế.n ​​đã đạ.t đư.ợ.c bố.n bà.n thắ.ng nhiề.u hơ.n cơ. hộ.i của anh ta dự. kiế.n Vì. vậ.y, nó. chủ yế.u liê.n quan đế.n hoạ.t độ.ng đá.ng kinh ngạ.c của Lewandowski. Cự.c là. bảo hiểm nhâ.n thọ. xá.c thị.t của Kovac.

2018/19

Thể loạ.i

2019/20

30

Gates

42

273 (18)

Bắ.n sú.ng mỗi trò. chơ.i)

294 (20)

42 (3)

Cơ. hộ.i lớ.n (mỗi trò. chơ.i)

58 (4)

52%

Khai thá.c cơ. hộ.i tuyệ.t vờ.i

38%

34

Cá.c mụ.c tiê.u đư.ợ.c mong đợ.i (xG)

38

-4

xG-Difference

4

Như.ng có. mộ.t điề.u chắ.c chắ.n: Mộ.t ngư.ờ.i chơ.i có. thể tuyê.n bố. trư.ớ.c mù.a giải của CEO Karl-Heinz Rummenigge "Nuô.i dư.ỡng mộ.t ý tư.ởng trò. chơ.i rõ rà.ng" khô.ng thự.c hiệ.n đư.ợ.c. Nế.u nó. khô.ng đư.ợ.c kí.ch thí.ch bởi những cơ.n bão cá. nhâ.n, trò. chơ.i của Bayern vớ.i trá.i bó.ng vẫn là. mộ.t chiề.u. Mộ.t phư.ơ.ng tiệ.n phổ biế.n là. sư.ờ.n. Thậ.m chí. khô.ng có. sự. khá.c biệ.t nà.o so vớ.i mù.a trư.ớ.c: cả nă.m 2018 và. 2019 đề.u bị. loạ.i trong 15 trậ.n thi đấ.u đầ.u tiê.n chí.nh xá.c 227 lầ.n, trung bì.nh khoảng 15 lầ.n mỗi trậ.n.

Mọ.i thứ. diễn ra vớ.i Niko Kovac tạ.i Bayern như. thế. nà.o? Weiter?

Việ.c chờ. đợ.i mộ.t bản thảo "giố.ng như. bay" khô.ng vư.ợ.t qua Granden mà. khô.ng có. dấ.u vế.t. Giá.m đố.c thể thao Hasan Salihamidzic phải nư.ơ.ng tự.a sau những yê.u cầ.u rõ rà.ng đầ.u tiê.n ("Mọ.i thứ. phải tố.t hơ.n") tạ.i Galgenhumor, Tổng thố.ng Uli Hoeneß nhì.n và.o những ngà.y cuố.i cù.ng của triề.u đạ.i chỉ trê.n bà.n – và. Rummenigge? Tự. nhủ vớ.i chí.nh mì.nh. Giố.ng như. mộ.t ngọ.n nú.i lửa có. nguy cơ. bù.ng phá.t trong tư.ơ.ng lai gầ.n.

"Tô.i khô.ng nghĩ rằ.ng thà.nh tí.ch mà. chú.ng ta đạ.t đư.ợ.c sẽ mang lạ.i cho chú.ng ta kế.t quả tuyệ.t vờ.i trong nă.m nay nế.u chú.ng ta khô.ng từ. từ. quay đầ.u", là. những lờ.i cuố.i cù.ng Rummenigge, mộ.t nhà. phê. bì.nh của Kovac, đã đư.ợ.c phá.t hà.nh cô.ng khai. Đó. là. mộ.t tuầ.n trư.ớ.c tạ.i bữa tiệ.c sau khi đá.nh bạ.i Olympiacos Piraeus 3-2. Sau đó., Kovac giải thí.ch rằ.ng những lờ.i nà.y nhắ.m và.o ngư.ờ.i chơ.i nhiề.u hơ.n là. vớ.i anh ta.

Và.i tuầ.n tớ.i sẽ cho thấ.y anh ta có. đú.ng hay khô.ng. Đặ.c biệ.t là. những tuầ.n sau ngà.y 15 thá.ng 11. Sau đó. Hoeneß, ngư.ờ.i ủng hộ. lớ.n nhấ.t của ô.ng trong câ.u lạ.c bộ., nghỉ hư.u. Mộ.t điề.u chắ.c chắ.n là.: Kovac sẽ loạ.i bỏ "sự. bảo vệ. của chó. con" mà. anh ấ.y đã có. trong mù.a giải đầ.u tiê.n của mì.nh tạ.i Säbener Strasse.

Bayern: The Games cho đế.n Winter Break

Ngà.y Thờ.i gian đố.i thủ
. 2 Thá.ng 11 15.30 Bundesliga Eintracht Frankfurt (A)
6. Thá.ng 11 21 đồ.ng hồ. Champions League Olympiacos Piraeus (H)
9. Thá.ng 11 18.30 Bundesliga Borussia Dortmund (H)
23. Thá.ng 11 15.30 Bundesliga Fortuna Düsseldorf (A)
26. Thá.ng 11 9 giờ. tố.i Champions League Sao đỏ Belgrade (A)
30. Thá.ng 11 18.30 Bundesliga Bayer Leverkusen (H)
7. Thá.ng 12 15.30 Bundesliga Borussia Mönchengladbach (A)
11. Thá.ng 12 9 giờ. tố.i Champions League Tottenham Hotspur (H)
14. Thá.ng 12 15.30 Bundesliga Werder Bremen (H)
18. Thá.ng 12 20.30 Bundesliga SC Freiburg (A)
21. Thá.ng 12 3.30 chiề.u Bundesliga VfL Wolfsburg (H)Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*