Chelsea nhậ.n đư.ợ.c sự. thú.c đẩy lớ.n khi N'Golo Kante liê.n kế.t vớ.i Real Madrid nó.i rằ.ng anh ấ.y có. thể kế.t thú.c sự. nghiệ.p của mì.nh tạ.i Stamford BridgeKante đã đư.ợ.c liê.n kế.t vớ.i việ.c chuyển đế.n Real Madrid trong những thá.ng gầ.n đâ.y, vớ.i ngư.ờ.i quản lý Zinedine Zidane muố.n là.m mớ.i cá.c lự.a chọ.n của mì.nh ở trung tâ.m của cô.ng viê.n và.o mù.a hè tớ.i.

Madrid ngồ.i thứ. hai trong bảng La Liga sau 12 trậ.n như.ng họ. đã khô.ng luô.n luô.n thuyế.t phụ.c cho đế.n mù.a nà.y.

Gã khổng lồ. Tâ.y Ban Nha cũng đã đư.ợ.c liê.n kế.t vớ.i Paul Pogba và. Christian Eriksen, như.ng Zidane đang tì.m kiế.m sự. câ.n bằ.ng trong phò.ng má.y và. do đó. rấ.t quan tâ.m đế.n Kante, ngư.ờ.i đang có. hợ.p đồ.ng ở phí.a tâ.y Luâ.n Đô.n thê.m bố.n nă.m nữa.

Tuy nhiê.n, Chelsea đã nhậ.n đư.ợ.c mộ.t sự. thú.c đẩy lớ.n sau khi cự.u cầ.u thủ từ.ng già.nh bó.ng Leicester nó.i bó.ng gió. rằ.ng anh ta có. thể ở lạ.i vư.ợ.t quá. thờ.i hạ.n của thỏa thuậ.n hiệ.n tạ.i của mì.nh.

đư.ợ.c hỏi bởi Telefoot liệ.u anh ấ.y có. thể kế.t thú.c sự. nghiệ.p vớ.i The Blues hay khô.ng.

Hô.m nay tô.i ở vớ.i Chelsea đế.n nă.m 2023. Vì. vậ.y, trong đầ.u tô.i, tô.i hy vọ.ng sẽ tiế.p tụ.c có. những mù.a giải tuyệ.t vờ.i vớ.i Chelsea cho đế.n nă.m 2023. Kiê.u

Kante là. mộ.t ngô.i sao biểu diễn như. Leice Ster đã là.m choá.ng vá.ng cả thế. giớ.i để già.nh chứ.c vô. đị.ch Premier League 2015/16.

Đó. là. mù.a duy nhấ.t quố.c tế. Phá.p chi tiê.u tạ.i sâ.n vậ.n độ.ng King Power, đã đế.n từ. Caen trong mộ.t hợ.p đồ.ng trị. giá. 5,6 triệ.u bảng và.o mù.a hè trư.ớ.c. Kante có. cơ. hộ.i gia nhậ.p Marseille ở quê. nhà. thay vì. Leicester, như.ng tiề.n vệ. nà.y khô.ng có. gì. đá.ng ngạ.c nhiê.n khi khô.ng có. sự. hố.i tiế.c về. quyế.t đị.nh chuyển đế.n Anh.

Tấ.t nhiê.n là. khô.ng, anh nó.i thê.m. Khi tô.i đế.n Chelsea, tô.i đã ở Leicester và. tô.i vừ.a già.nh đư.ợ.c danh hiệ.u đầ.u tiê.n của mì.nh vớ.i mộ.t câ.u lạ.c bộ..

Hô.m nay tạ.i Chelsea, tô.i đã có. ba nă.m già.nh đư.ợ.c những danh hiệ.u tuyệ.t vờ.i. Tô.i nghĩ rằ.ng đó. là. mộ.t câ.u lạ.c bộ. đã giú.p tô.i rấ.t nhiề.u và. tô.i hy vọ.ng rằ.ng tô.i sẽ có. thể già.nh đư.ợ.c nhiề.u danh hiệ.u hơ.n nữa ở đâ.y.

Hồ.i Mộ.t nă.m ở Leicester thậ.t tuyệ.t vờ.i và. tô.i đã khô.ng hố.i hậ.n về. quyế.t đị.nh của mì.nh.

Chiế.n thắ.ng 2-0 trư.ớ.c Crystal Palace và.o thứ. Bảy đã đư.a Chelsea lê.n vị. trí. thứ. ba trong bảng xế.p hạ.ng Premier League.

ĐỌC THÊM

Bảng Premier League THỰC SỰ như. thế. nà.o Chiế.n thắ.ng của Liverpool trư.ớ.c Manchester City

Cuộ.c phỏng vấ.n của Rio Ferdinand: Mạ.nh Tô.i đã hờ.n dỗi trong ba tuầ.n khi tô.i đư.ợ.c chuyển đế.n trung vệ.

Bộ. dụ.ng cụ. Euro 2020: adidas tiế.t lộ. những chiế.c á.o đầ.u tiê.n cho Đứ.c, Tâ.y Ban Nha và. Bỉ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*