Klopp khô.ng cảm thấ.y á.p lự.c khi Liverpool mở đầ.u dẫn đầ.u trong cuộ.c đua danh hiệ.u


Huấ.n luyệ.n viê.n của Liverpool, Jurgen Klopp, khẳng đị.nh ngay cả tì.nh huố.ng điê.n rồ. của ngư.ờ.i Hồ.i giá.o là. chí.n điểm trư.ớ.c Manchester City vẫn chư.a quyế.t đị.nh trong mộ.t cuộ.c đua danh hiệ.u Premier League dà.i.

Chiế.n thắ.ng 3-1 của họ. trư.ớ.c Anfield khiế.n Man City đứ.ng thứ. tư. trê.n BXH , vớ.i những kẻ thá.ch thứ.c gầ.n nhấ.t của Leicester và. Chelsea, Quỷ đỏ tá.m điểm và. Pep Guardiola biế.t độ.i bó.ng của mì.nh phải đố.i mặ.t vớ.i mộ.t thá.ch thứ.c khó. khă.n nế.u họ. giữ đư.ợ.c chứ.c vô. đị.ch mà. họ. già.nh đư.ợ.c từ. mộ.t điểm từ. Quỷ đỏ mù.a trư.ớ.c.

Như.ng anh ta cũng chỉ và.o thự.c tế. vẫn cò.n 26 trậ.n đấ.u cò.n lạ.i – và. Liverpool có. mộ.t thá.ng 12 và. thá.ng 1 sô.i độ.ng – mang đế.n cho họ. mộ.t chú.t hy vọ.ng.

 Jurgen Klopp ă.n mừ.ng chiế.n thắ.ng của Liverpool
Jurgen Klopp ă.n mừ.ng chiế.n thắ.ng của Liverpool (Peter Byrne / PA)

Klopp, tuy nhiê.n, đang thự.c hiệ.n nó. mộ.t trậ.n đấ.u cù.ng mộ.t lú.c.

Quảng cá.o Chú.ng ta có. nghĩ về. việ.c trải qua mù.a giải bấ.t bạ.i? Hoà.n toà.n khô.ng phải, Voi nó.i ngư.ờ.i Đứ.c sau khi độ.i của anh ấ.y kiế.m đư.ợ.c 11 trậ.n thắ.ng và. mộ.t trậ.n hò.a trong chiế.n dị.ch giải đấ.u hiệ.n tạ.i.

Chú.ng tô.i chỉ khô.ng nghĩ về. điề.u đó.. Chú.ng tô.i khô.ng có. bấ.t kỳ á.p lự.c nà.o, phải trung thự.c 100%.

Những điề.u mà. bâ.y giờ. sẽ xuấ.t hiệ.n, chú.ng tô.i biế.t. Nế.u bạ.n ở vớ.i chú.ng tô.i, thì. chí.n điểm là. mộ.t tí.ch cự.c. Có. mộ.t chặ.ng đư.ờ.ng dà.i để đi.

Ngư.ờ.i khá.c sẽ nó.i 100 phầ.n tră.m – và. đã nó.i rồ.i – rằ.ng từ. giờ. trở đi Liverpool chỉ có. thể mấ.t nó..

Đâ.y là. mộ.t cá.ch tiế.p cậ.n rấ.t tiê.u cự.c, như.ng bạ.n có. thể thấ.y nó. như. thế. nà.y. Như.ng tô.i có. thể hứ.a vớ.i bạ.n rằ.ng chú.ng tô.i khô.ng quan tâ.m đế.n việ.c chă.m só.c.

Triệ.u Chú.ng tô.i hoà.n toà.n tậ.p trung và.o trò. chơ.i nà.y chứ. khô.ng phải tì.nh huố.ng trong bảng và. có. bao nhiê.u điểm chú.ng tô.i đang đi trư.ớ.c City.

Chuyệ.n đó. điê.n rồ.. Chí.n điểm trư.ớ.c Thà.nh phố., bạ.n khô.ng thể tư.ởng tư.ợ.ng rằ.ng điề.u gì. đó. như. thế. nà.y sẽ xảy ra.

Tuy Như.ng nó. khô.ng quan trọ.ng vì. ai muố.n là. ngư.ờ.i đầ.u tiê.n và.o thá.ng 11? Bạ.n muố.n trở thà.nh ngư.ờ.i đầ.u tiê.n và.o thá.ng Nă.m.

Áp lự.c hoặ.c bấ.t cứ. điề.u gì. chư.a có.. Nó. sẽ đế.n, như.ng tạ.i thờ.i điểm nà.y, nó. chỉ là. cơ. hộ.i. [[919011] 3 điểm rấ.t lớ.n cho @LFC hô.m nay & 9 điểm là. mộ.t sự. dẫn đầ.u rấ.t lớ.n ở giai đoạ.n đầ.u nà.y. Tô.i nghĩ rằ.ng @ManCity đã chơ.i rấ.t tố.t vớ.i trá.i bó.ng, như.ng họ. chỉ khô.ng thể đố.i phó. vớ.i phò.ng thủ. Fabinho và. CB là. vô. cù.ng lớ.n đố.i vớ.i #LiverpoolFC #LIVMANC

– Jamie Carragher (@ Carra23) Ngà.y 10 thá.ng 11 nă.m 2019 [Guardiola] mù.a giải – họ. đã bị. đá.nh bạ.i chỉ bố.n lầ.n trê.n đư.ờ.ng đế.n danh hiệ.u và.o thá.ng Nă.m và. chỉ hai lầ.n trong chiế.n thắ.ng 100 điểm kỷ lụ.c của họ. nă.m trư.ớ.c – chấ.p nhậ.n họ. có. mộ.t thá.ch thứ.c thự.c sự. trong tay họ., và. khô.ng chỉ từ. Liverpool. [19659002] Chú.ng tô.i có. ba độ.i trư.ớ.c mặ.t chú.ng tô.i, có. thể họ. có. nhiề.u cơ. hộ.i vô. đị.ch Premier League hơ.n chú.ng tô.i như.ng hy vọ.ng chú.ng tô.i có. thể duy trì. tâ.m lý nà.y và. thử nó., anh ấ.y nó.i.

cuố.i cù.ng, nế.u nó. khô.ng đủ , chú.ng tô.i sẽ chú.c mừ.ng Liverpool, Leicester hoặ.c Chelsea và. tiế.n lê.n cho mù.a giải tiế.p theo.

Cửu Chí.n điểm là. rấ.t nhiề.u, họ. (Liverpool) chỉ thua mộ.t trậ.n mù.a trư.ớ.c. Có. phải là. nă.m của họ.? Đồ.ng nghiệ.p của tô.i, Jurgen có. thể giải thí.ch rõ hơ.n tô.i. [[919011] Ông chủ khi nhì.n thấ.y Seá.n Cox hô.m nay

"Anh ấ.y rấ.t vui khi gặ.p tô.i, như.ng tô.i nghĩ rằ.ng tô.i đã hạ.nh phú.c hơ.n khi gặ.p anh ấ.y, vì. vậ.y tô.i nghĩ rằ.ng chú.ng tô.i đã có. mộ.t trậ.n hò.a! Nó. thự.c sự., thự.c sự. rấ.t tố.t. Vợ. và. con trai của anh ấ.y cũng ở đó., vì. vậ.y đó. là. mộ.t ngà.y tuyệ.t vờ.i đố.i vớ.i họ., đó. chí.nh xá.c là. những gì. chú.ng tô.i muố.n. " Https://t.co/4BqirnD3sZ[19659002THERLiverpoolLiverpool(@LFC) ngà.y 10 thá.ng 11 nă.m 2019

City bắ.t đầ.u trậ.n đấ.u vớ.i quyế.t tâ.m cắ.t giảm lợ.i thế. của Liverpool xuố.ng cò.n ba điểm và. chiế.m ư.u thế. sau 20 phú.t Chỉ để thấ.y mì.nh bị. hạ. 2-0 – và. khô.ng phải bà.n cãi.

Quả bó.ng là.m chệ.ch hư.ớ.ng cá.nh tay của Bernardo Silva và. đá.nh và.o châ.n tay của Oliver Alexander-Arnold trong vò.ng cấ.m của Liverpool, Michael Oliver vẫy tay chơ.i và. độ.i chủ nhà. đi xuố.ng đầ.u kia Fabinho ghi đư.ợ.c mộ.t tiế.ng hét dà.i 25 yard.

Mộ.t VAR kiểm tra đã cai trị. mụ.c tiê.u tố.t và. Liverpool nhâ.n đô.i cá.ch biệ.t khi Mohamed Salah gậ.t đầ.u về. nhà. của Andy Robertson, vớ.i video đá.nh giá. phá.n quyế.t mà. anh ta chỉ đứ.ng về. phí.a mì.nh.

Thà.nh phố. mộ.t lầ.n nữa cảm thấ.y họ. đá.ng lẽ phải có. mộ.t hì.nh phạ.t cho mộ.t cú. đẩy của Sadio Mane và.o Raheem Sterling sau giờ. nghỉ, khi đó. họ. bị. hạ. 3-0 qua cú. đá.nh đầ.u của quố.c tế. Senegal.

 Pep Guardiola
Sự. thấ.t vọ.ng của Pep Guardiola là. rõ rà.ng trong suố.t trò. chơ.i (Peter Byrne / PA)

Truyề.n hì.nh cho thấ.y Guardiola bắ.t tay Oliver, và. nó.i ‘Cảm ơ.n rấ.t nhiề.u về. tiế.ng cò.i cuố.i cù.ng như.ng anh ta phủ nhậ.n rằ.ng anh ta đang bảo trợ..

Lỗi Khô.ng, nó. khô.ng mỉa mai. Đó. là. ‘Cảm ơ.n bạ.n rấ.t nhiề.u. Tô.i đã nó.i điề.u tư.ơ.ng tự. sau trậ.n đấ.u vớ.i Tottenham. 'Cảm ơ.n rấ.t nhiề.u', anh ấ.y nó.i thê.m.

Hầ.u hế.t thờ.i gian, tô.i đế.n gặ.p cá.c trọ.ng tà.i và. cá.c đồ.ng nghiệ.p của tô.i và. tô.i nó.i 'chú.c may mắ.n' mọ.i lú.c. '[19900900] Về. cá.c quyế.t đị.nh VAR Guardiola nó.i : Hãy hỏi Mike Riley (ngư.ờ.i đứ.ng đầ.u cá.c quan chứ.c trậ.n đấ.u chuyê.n nghiệ.p) và. cá.c ô.ng chủ lớ.n về. điề.u đó.. Don Tiế.t hỏi tô.i. Chỉ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*