Marseille vs Lyon – Bá.o cá.o trậ.n đấ.u bó.ng đá. – ngà.y 10 thá.ng 11 nă.m 2019


Hai bà.n thắ.ng trong hiệ.p mộ.t của Dimitri Payet đã mang lạ.i cho Marseille chiế.n thắ.ng 2-1 đầ.y kị.ch tí.nh trư.ớ.c đố.i thủ cay đắ.ng Lyon, ngư.ờ.i đã phà.n nà.n rằ.ng xe buýt của độ.i của họ. đã bị. ném bằ.ng tê.n lửa trê.n đư.ờ.ng đế.n Stade Velodrome và.o Chủ nhậ.t.

Trậ.n đấ.u, Điề.u đó. chứ.ng kiế.n ​​Marseille đi thứ. hai tạ.i Ligue 1, cũng bị. giá.n đoạ.n trong nă.m phú.t khi tia laser chiế.u và.o thủ mô.n Anthony Lopes của Lyon và. mộ.t lầ.n nữa trong hiệ.p hai vì. khó.i do phá.o hoa gâ.y ra.

Hì.nh ảnh cho thấ.y cá.c cửa sổ ở mộ.t bê.n của Lyon Xe buýt đã bị. đậ.p vỡ và. chủ tị.ch câ.u lạ.c bộ. Jean-Michel A Formula tạ.i mộ.t thờ.i điểm đe dọ.a sẽ kéo độ.i của anh ta ra khỏi trậ.n đấ.u.

"Chú.ng tô.i là. nạ.n nhâ.n của mộ.t cuộ.c phụ.c kí.ch", A Formula nó.i vớ.i cá.c phó.ng viê.n. "Nế.u cứ. tiế.p tụ.c như. vậ.y, chú.ng tô.i sẽ khô.ng chơ.i."

Truyề.n thô.ng Phá.p nó.i rằ.ng Lyon khă.ng khă.ng sử dụ.ng xe buýt độ.i đặ.c biệ.t và. tù.y biế.n cao của họ. mặ.c dù. đư.ợ.c khuyê.n nê.n sử dụ.ng mộ.t chiế.c xe kí.n đá.o hơ.n.

Trậ.n đấ.u đã diễn ra trư.ớ.c đó. hỗn loạ.n hơ.n sau khi Marseille đư.ợ.c trao mộ.t quả phạ.t đề.n.

Đầ.u tiê.n, tiề.n đạ.o của Marseille, Dario Benedetto xuấ.t hiệ.n để đẩy mộ.t cầ.u thủ khá.c, dẫn đế.n mộ.t đá.nh giá. VAR về. mộ.t thẻ đỏ có. thể, và. sau đó. mộ.t tia laser đư.ợ.c chiế.u về. phí.a Lopes.

Payet cuố.i cù.ng đã chuyển đổi và.o phú.t thứ. 18, nă.m phú.t sau khi cú. đá. tạ.i chỗ đư.ợ.c trao, khi Marseille trở thà.nh độ.i đầ.u tiê.n ghi đư.ợ.c 4.000 bà.n thắ.ng ở Ligue 1.

Cầ.u thủ sinh ra ở đảo Reunion đã tấ.n cô.ng trở lạ.i và.o phú.t thứ. 39 sau khi anh già.nh chiế.n thắ.ng ở giữa sâ.n, đã tì.m thấ.y Lopez, thu thậ.p tiề.n lãi và. khoan cú. sú.t của anh ấ.y qua Lopes.

Trò. chơ.i đã dừ.ng lạ.i để hú.t thuố.c và.o đầ.u hiệ.p hai và. nó. vẫn rõ rà.ng khi Moussa Dembele đá.nh đầ.u trong đư.ờ.ng chuyề.n của Bertrand Traore để giảm bớ.t nợ.. ] Thá.ng ba seille đã bị. Alvaro Gonzalez đuổi khỏi sâ.n nă.m phú.t sau khi từ. chố.i Dembele mộ.t cơ. hộ.i ghi bà.n rõ rà.ng như.ng độ.i chủ nhà. đã để lạ.i cho họ. 22 điểm, tá.m sau cá.c nhà. lãnh đạ.o Paris Saint-Germain.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*