Phá.t trự.c tiế.p Chelsea vs Crystal Palace: cá.ch xem mọ.i lú.c mọ.i nơ.i trê.n thế. giớ.i


Kick-off diễn ra lú.c 12:30 tố.i và. trò. chơ.i đang đư.ợ.c trì.nh chiế.u trê.n BT Sport tạ.i Anh. Xem bê.n dư.ớ.i để xem chi tiế.t bạ.n đang ở đâ.u:

XEM CSONG VPN trự.c tuyế.n tố.t nhấ.t Premier League: cá.ch xem mọ.i trậ.n đấ.u từ. mọ.i nơ.i trê.n thế. giớ.i

Sử dụ.ng VPN để xem luồ.ng trự.c tiế.p Chelsea vs Crystal Palace từ. bê.n ngoà.i quố.c gia của bạ.n

Nế.u bạ.n ở nư.ớ.c ngoà.i để chơ.i trò. chơ.i, cá.c dị.ch vụ. theo yê.u cầ.u trong nư.ớ.c của bạ.n sẽ khô.ng hoạ.t độ.ng vì. đà.i truyề.n hì.nh biế.t vị. trí. của bạ.n dự.a trê.n đị.a chỉ IP của bạ.n. Quyề.n truy cậ.p và.o trò. chơ.i của bạ.n sẽ tự. độ.ng bị. chặ.n, điề.u nà.y gâ.y khó. chị.u nế.u bạ.n đã trả mộ.t khoản phí. đă.ng ký và. khô.ng muố.n sử dụ.ng cá.c luồ.ng bấ.t hợ.p phá.p cứ. sau 5 giâ.y.

Mặ.c dù. lo lắ.ng. Tấ.t cả những gì. bạ.n cầ.n là.m là. sử dụ.ng Mạ.ng riê.ng ảo (VPN) để trá.nh những phiề.n toá.i đó., tấ.t nhiê.n là. giả sử nó. tuâ.n thủ vớ.i T & Cs của đà.i truyề.n hì.nh của bạ.n. VPN tạ.o ra mộ.t kế.t nố.i riê.ng giữa bấ.t kỳ thiế.t bị. nà.o mà. bạ.n đang sử dụ.ng và. internet, có. nghĩa là. nhà. cung cấ.p dị.ch vụ. của bạ.n có. thể là.m việ.c ở nơ.i bạ.n đang là.m và. bạ.n đang là.m gì.. Tấ.t cả cá.c thô.ng tin truyề.n qua lạ.i hoà.n toà.n đư.ợ.c mã hó.a.

Có. rấ.t nhiề.u tù.y chọ.n ngoà.i kia, bao gồ.m:

1. ExpressVPN (bao gồ.m 30 ngà.y, bảo đảm hoà.n lạ.i tiề.n)

FourFourTwo cô.ng nghệ. ổn đị.nh TechRadar yê.u thí.ch cá.c kế.t nố.i nhanh như. chớ.p của bạ.n thự.c tế. là. nó. hoạ.t độ.ng vớ.i Android, Apple, Roku, Amazon Fire TV, PS4 và. nhiề.u hơ.n nữa.

Nó. cũng đi kèm vớ.i bảo đảm hoà.n lạ.i tiề.n, có. hỗ trợ. 24/7, hiệ.n đang đư.ợ.c giảm giá. 49% và. miễn phí. ba thá.ng để bạ.n có. thể kiế.m đư.ợ.c nhiề.u tiề.n hơ.n so vớ.i Crystal Palace.

2. Nord VPN (bao gồ.m 30 ngà.y, bảo đảm hoà.n lạ.i tiề.n) : mộ.t lự.a chọ.n rẻ hơ.n; gó.i trung bì.nh rẻ nhấ.t hiệ.n tạ.i của nó. chỉ ở mứ.c £ 2,29 mỗi thá.ng.

3. IPV Biế.n (bao gồ.m bảo đảm hoà.n lạ.i tiề.n trong bảy ngà.y) : đắ.t hơ.n mộ.t chú.t như.ng hỗ trợ. tố.i đa 10 thiế.t bị. và. có. thể đư.ợ.c trả cho mỗi ba thá.ng nế.u đư.ợ.c yê.u cầ.u.

Cá.ch xem luồ.ng trự.c tiế.p Premier League tạ.i Vư.ơ.ng quố.c Anh

Sky Sports và. BT Sport mộ.t lầ.n nữa là. hai ngư.ờ.i chơ.i chí.nh, như.ng Amazon cũng có. mộ.t lá.t bá.nh 2019/20.

Nế.u bạ.n khô.ng muố.n cam kế.t hợ.p đồ.ng hà.ng thá.ng, thì. NOW TV hiệ.n đang cung cấ.p Thẻ thể thao hà.ng thá.ng của Sky Sports vớ.i giá. chỉ 9,99 (giá. thô.ng thư.ờ.ng là. 16,99 bảng) – nó. sẽ giú.p bạ.n truy cậ.p và.o tấ.t cả cá.c dị.ch vụ. Premier League và. Football League của họ., bao gồ.m cả trò. chơ.i nà.y. Mặ.c dù. vậ.y, hãy nhanh chó.ng: ư.u đãi nà.y kế.t thú.c và.o lú.c 23:59 BST và.o ngà.y 30 thá.ng 9.

Tì.m hiểu thê.m chi tiế.t cụ. thể về. từ.ng dị.ch vụ. nà.y (và. nhiề.u hơ.n bê.n dư.ớ.i) vớ.i hư.ớ.ng dẫn tiệ.n dụ.ng của chú.ng tô.i

Cá.ch xem luồ.ng trự.c tiế.p Premier League cho cá.c thuê. bao ở Mỹ

NBC Sports và. Telemundo là. chủ bản quyề.n Premier League (bằ.ng tiế.ng Anh và. tiế.ng Tâ.y Ban Nha). Premier League Pass sẽ cung cấ.p cho bạ.n 380 trậ.n đấ.u trự.c tiế.p để phá.t theo yê.u cầ.u, cộ.ng vớ.i hiển thị. cá.c điểm nổi bậ.t, phâ.n tí.ch và. phá.t lạ.i theo yê.u cầ.u vớ.i giá. 64,99 đô. la. Để thay thế. rẻ hơ.n, Matchday Pass trư.ng bà.y 140 trò. chơ.i trự.c tiế.p vớ.i giá. 39,99 đô. la.

Quay trở lạ.i lờ.i khuyê.n VPN của chú.ng tô.i để bạ.n có. thể tậ.n dụ.ng lợ.i thế. khi bạ.n ra khỏi đấ.t nư.ớ.c.

Cá.ch xem luồ.ng trự.c tiế.p Premier League cho cá.c thuê. bao Canada

DAZN ngư.ờ.i đă.ng ký có. thể xem mọ.i trậ.n đấ.u Premier League duy nhấ.t trong nă.m 2019/20 – và. nó. trở nê.n tố.t hơ.n. Sau mộ.t thá.ng dù.ng thử miễn phí., bạ.n sẽ chỉ phải trả mộ.t khoản phí. 20 đô. la mộ.t thá.ng hoặ.c biế.n nó. thà.nh mộ.t thuê. bao hà.ng nă.m là. 150 đô. la.

Muố.n và.o trong khi bạ.n ra khỏi Canada? Cuộ.n ngư.ợ.c lạ.i và. kiểm tra cá.c ư.u đãi VPN ở trê.n.

Cá.ch xem luồ.ng trự.c tiế.p Premier League cho cá.c thuê. bao Úc

Optus Sport đang cung cấ.p mọ.i trậ.n đấ.u của mù.a giải Premier League chỉ vớ.i 14,99 đô. la / thá.ng cho những ngư.ờ.i khô.ng đă.ng ký, bạ.n có. thể nhậ.n đư.ợ.c thô.ng qua hộ.p Fetch TV của mì.nh và. tấ.t cả cá.c trò. chơ.i khá.c cá.c thiế.t bị. phá.t trự.c tuyế.n thâ.n thiệ.n.

Để tậ.n dụ.ng lợ.i thế. trong khi bạ.n khô.ng ở dư.ớ.i, hãy là.m theo lờ.i khuyê.n VPN về. phí.a trê.n cù.ng của trang nà.y.

Cá.ch xem luồ.ng trự.c tiế.p Premier League cho cá.c thuê. bao New Zealand

Spark Sport đang phụ.c vụ. tấ.t cả 380 ga mes – cộ.ng vớ.i cá.c chư.ơ.ng trì.nh nổi bậ.t và. tạ.p chí. khá.c nhau trong suố.t tuầ.n – vớ.i giá. 19,99 đô. la mộ.t thá.ng, sau mộ.t – thá.ng dù.ng thử.

Nó. cũng có. sẵn thô.ng qua trì.nh duyệ.t web, thiế.t bị. Apple / Android, Google Chromecast và. mộ.t số. TV Samsung; Khả nă.ng tư.ơ.ng thí.ch Apple TV và. Smart TV sẽ ra mắ.t và.o cuố.i nă.m nay.

Kiểm tra cá.c giao dị.ch VPN của chú.ng tô.i để xem khi bạ.n khô.ng ở New Zealand.

Cá.ch xem luồ.ng trự.c tiế.p Premier League cho cá.c thuê. bao Malaysia

 Malaysia VPN

Astro đã bảo đảm quyề.n của Premier League trong ba mù.a từ. 2019/20 và. có. sẵn mọ.i trò. chơ.i để xem.

Cá.ch xem luồ.ng trự.c tiế.p Premier League cho cá.c thuê. bao Singapore

 Singapore VPN

Bạ.n có. thể xem tấ.t cả cá.c trậ.n đấ.u trự.c tiế.p vớ.i Sports Plus của vớ.i thỏa thuậ.n khô.ng hợ.p đồ.ng hiệ.n tạ.i từ. $ 49,90.

Để biế.t cá.c mẹo về. cá.ch xem khi bạ.n ở ngoà.i nư.ớ.c, hãy cuộ.n lạ.i để nhậ.n ư.u đãi VPN của chú.ng tô.i.

HƯỚNG DẪN KHÁC

Phá.t trự.c tiế.p Bundesliga: cá.ch xem Bayern Munich và. Borussia Dortmund ở bấ.t cứ. đâ.u trê.n thế. giớ.i

Phá.t trự.c tiế.p VPN tố.t nhấ.t Champions League: cá.ch xem từ. bấ.t cứ. nơ.i nà.o trê.n thế. giớ.i

Phá.t trự.c tiế.p Barcelona: để xem mọ.i lú.c mọ.i nơ.i trê.n thế. giớ.i

Phá.t trự.c tiế.p Real Madrid: cá.ch xem mọ.i nơ.i trê.n thế. giớ.i

Trong khi bạ.n ở đâ.y, tạ.i sao khô.ng tậ.n dụ.ng những ngư.ờ.i đă.ng ký tuyệ.t vờ.i của chú.ng tô.i phụ.c vụ.? Nhậ.n những câ.u chuyệ.n hay nhấ.t và. trò. chơ.i bá.o chí. hay nhấ.t của trò. chơ.i trự.c tiế.p đế.n cửa của bạ.n chỉ vớ.i 9,50 bảng mỗi quý. Chú.c mừ.ng!

Cá.c tí.nh nă.ng mớ.i mà. bạ.n yê.u thí.ch trê.n FourFourTwo.com

.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*