Van Dijk quyế.t tâ.m giữ châ.n trê.n mặ.t đấ.t sau win chiế.n thắ.ng đặ.c biệ.t trư.ớ.c Man CityHậ.u vệ. Virgil Van Dijk của Liverpool thừ.a nhậ.n chiế.n thắ.ng trư.ớ.c đố.i thủ vô. đị.ch Manchester City là. độ.i bó.ng đặ.c biệ.t như.ng khô.ng có. lễ kỷ niệ.m nà.o vì. nó. vẫn chỉ là. thá.ng 11.

Chiế.n thắ.ng 3-1 tạ.i Anfield giú.p độ.i bó.ng của Jurgen Klopp có. chí.n điểm rõ rà.ng trong số. cá.c nhà. đư.ơ.ng kim vô. đị.ch, ở vị. trí. thứ. tư. và. tá.m trư.ớ.c Leicester và. Chelsea.

Họ. đã lấ.y 34 điểm so vớ.i 36 có. thể kể từ. đầ.u mù.a và. hai câ.u lạ.c bộ. khá.c duy nhấ.t ở vị. trí. tư.ơ.ng tự. – Manchester United và.o nă.m 1993 và. City nă.m 2017 – cả hai đã tiế.p tụ.c già.nh danh hiệ.u.

Premier League (@premierleague) ngà.y 10 thá.ng 11 nă.m 2019

Van Dijk nó.i rằ.ng cá.c cầ.u thủ khô.ng vư.ợ.t lê.n chí.nh mì.nh, tuy nhiê.n.

tấ.t nhiê.n, như.ng nó. hơ.i đặ.c biệ.t bởi vì. bạ.n đang thi đấ.u vớ.i cá.c nhà. vô. đị.ch, đố.i thủ trự.c tiế.p của bạ.n, ô.ng nó.i, hậ.u vệ. ngư.ờ.i Hà. Lan.

Bạ.n có. thể tư.ởng tư.ợ.ng mọ.i ngư.ờ.i đề.u vui khi chú.ng tô.i có. đư.ợ.c ba điểm mộ.t lầ.n nữa, đặ.c biệ.t là. trư.ớ.c giờ. nghỉ quố.c tế.. [19659002] Từ. đó. khô.ng phải là. mộ.t cảm giá.c tố.t đẹp nế.u bạ.n bư.ớ.c và.o giờ. nghỉ giải lao quố.c tế. khi bị. mấ.t điểm – đặ.c biệ.t là. ở nhà. – vì. vậ.y chú.ng tô.i rấ.t tố.t và. chú.ng tô.i phải là.m thế. nế.u chú.ng tô.i có. đư.ợ.c ba điểm.


biế.t và. tấ.t cả chú.ng ta đề.u cảm thấ.y cò.n rấ.t nhiề.u trò. chơ.i cò.n rấ.t nhiề.u điề.u có. thể xảy ra trong khoảng thờ.i gian từ. bâ.y giờ. đế.n thá.ng Nă.m. Chú.ng ta chỉ cầ.n tiế.p tụ.c và. mang nó. theo từ.ng trò. chơ.i.

Hồ.i Thờ.i kỳ bậ.n rộ.n vẫn cò.n đế.n – Thá.ng 12 thậ.t bậ.n rộ.n khô.ng thể tin đư.ợ.c. Sau đó., chú.ng tô.i có. thá.ng mộ.t và. thá.ng hai và. bạ.n khô.ng bao giờ. biế.t điề.u gì. có. thể xảy ra.

Triệ.u Chú.ng tô.i muố.n mọ.i ngư.ờ.i đề.u khỏe mạ.nh và. tố.t nhấ.t, như.ng bạ.n có. thể tố.t nhấ.t mỗi ngà.y. Hy vọ.ng rằ.ng chú.ng tô.i sẽ là.m điề.u đó., như.ng chú.ng tô.i khô.ng thể nghĩ về. điề.u đó.. Lô.i

Thà.nh phố. hiệ.n đã thua ba lầ.n – họ. chỉ thua sá.u trậ.n đấ.u khi già.nh hai danh hiệ.u cuố.i cù.ng – và. họ. gầ.n vớ.i thứ. nă.m- đặ.t Sheffield United hơ.n họ. tớ.i Liverpool.

Như.ng Van Dijk đã từ. chố.i loạ.i bỏ độ.i bó.ng của Pep Guardiola, ngư.ờ.i nổi tiế.ng đã già.nh chiế.n thắ.ng trong 14 trậ.n đấ.u cuố.i cù.ng của mù.a giải trư.ớ.c để đư.a Liverpool đế.n danh hiệ.u chỉ bằ.ng mộ.t điểm, hoặ.c đá.nh giá. thấ.p ngư.ờ.i khá.c Những ngư.ờ.i thá.ch đấ.u.

Triệ.u Họ. là. những nhà. vô. đị.ch trư.ớ.c hế.t nê.n họ. chắ.c chắ.n sẽ trở lạ.i đó. mộ.t lầ.n nữa, anh ấ.y nó.i thê.m.


Hồ.i Cá.c độ.i khá.c đang là.m rấ.t tố.t. Điề.u duy nhấ.t chú.ng tô.i tậ.p trung và.o là. trò. chơ.i phí.a trư.ớ.c chú.ng tô.i.

Đổi nó. khá. nhà.m chá.n Tô.i cứ. nó.i, như.ng thự.c ra nó. là. mộ.t sự. thậ.t. Hãy để chanh đi cho nó..

Triệ.u Chú.ng tô.i rấ.t hà.i lò.ng vớ.i tì.nh huố.ng nà.y và. chú.ng tô.i khô.ng nê.n coi đó. là. điề.u hiển nhiê.n. Bấ.t cứ. điề.u gì. cũng có. thể xảy ra. Chỉ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*